نوشته‌ها

مدل سازی - مدل چوبی پمپ آب

مدل چوبی ریخته گری

/
 مدل چوبی قطعات مختلفی توسط قالب سازی و مدل سازی بن قطعه طرا…

قالب گیری دستی

/
کاربرد قالب گیری دستی به شرح ذیل می باشد از روش قالب گیری دس…

انواع مدل بر مبنای جنس مدل

/
انواع مدل بر مبنای جنس مدل در این بخش به بررسی جنس مدل ها ک…