بایگانی برچسب برای: فوم

مدل فومی

مدل فومی

قطعات مختلفی توسط شرکت بن قطعه طراحی و ساخته شده است که می توان به قالب فوم زیگمنت اشاره نمود.

 

قالب فوم زیگمنت

قالب فوم زیگمنت