بایگانی برچسب برای: محور تیغه رنده

ماشین رنده چیست

ماشین رنده چیست

محور تیغه رنده

محور تیغه کف رنده و دورورند یکسان است.

انواع محور تیغه رنده

محور تیغه کف رنده را می توان به صورت درپوشی، گوه ای و مارپیچی طراحی کرد. امروزه دیگر از نوع درپوشی استفاده نمی شود. از نوع محور تیغه کف رند مارپیچی نیز وجود بی سروصدا بودن و بالا بودن کیفیت سطحی قطعه کار، به خاطر هزینه بالا و سرویس مشکل آن صرف نظر می شود. بدین جهت اکثرا از محور تیغه کف رند گوه ای استفاده می شود.

ساختمان محور گوه ای

بستن تیغه ها در محور های گوه ای با اتصال قفلی صورت می گیرد. بدین معنی که با استفاده از نیروی اصطکاک بین اجزاء از تغییر وضعیت تیغه کف رند جلوگیری می شود. با استفاده از پیچ و گوه فشاری تیغه کف رند در شیار محور رنده تحت فشار قرار می گیرد. در این نوع طرح نیروی گریز از مرکز خود ضریب اطمینان اضافی است، در این نوع طرح نیروی گریز از مرکز خود ضریب اطمینان اضافی است، زیرا خارج شدن گوه فشاری باعث تشدید نیروی فشاری می شود.

تیز کردن تیغه ها

برای تیز کردن تیغه های رنده از ماشین تیغه تیز کنی استفاده می شود. جهت بستن تیغه احتیاج به قیدی با پهنای حداقل 15mm است. در نهایت تیغه به وسیله ای بسته و با سنگ روغن پلیسه گیری می شود.

نصب تیغه

ابتدا تیغه را روی فنرهای بیرون انداز گذاشته و سپس پیچ فشارنده روی صفحه گوه آنقدر بسته می شود که بتوان تیغه را با دست جابه جا کرد. در این حالت به وسیله تخته چوب تنظیم و یا به وسیله فرمان تنظیم که دارای دقت0/1mm است ارتفاع تیغه تنظیم می شود. پیچهای فشارنده به ترتیب از داخل به خارج سفت می شوند. برای سفت کردن پیچها هرگز از چکش و یا دسته های بلند استفاده نمی شود. تیغه های جدید نصب شده پس از پنج دقیقه کار دوباره پیچ کشی می شود. قبل از شروع کار روی محور تیغه، بایستی کلید اصلی ماشین را قطع کرد تا نتوان ماشین را روشن کرد.

جلوگیری از خطرات

در ماشینهای کف رند بایستی تا حد امکان خطر پس زدن قطعه را به حداقل رساند. بدین جهت بایستی دو شرط زیر برآورده شود:

-تیغه تیز

-محدودیت ضخامت براده برداری

ضخامت براده برداشته از هر دور محور رنده حداکثر 1/1mm است (محدودیت ضخامت براده برداری) این محدودیت بدین ترتیب عملی می شود که تیغه رنده به طور شعاعی 1/1mm بالاتر از محور رنده قرار گیرد.

توجه دقیق به دستورات نصب و رعایت حداقل پهنای تیغه از لق شدن تیغه جلوگیری می کند.

محور تیغه رنده به طور دینامیکی بالانس می شود. برای اینکه هیچ عدم تعادل مضری در سیستم به وجود نیاید تیغه های نصب شده باید هم عرض بوده، جفت جفت تیز و قبل از نصب وزن شوند.

کاهش صدا

تحمل صدا با قدرت بیش از (A) 85dB  در طول چندین سال و هر روزه بیش از چند ساعت می تواند منجر به آسیب دیدن قدرت شنوایی شود. به علت اینکه اصولا قدرت صدای رنده بیش از مقدار فوق است باید از وسیله حفاظ گوش یا اصطلاحا از گوشی استفاده نمود. ماشینهای رنده جدید با اقدامات طراحی، سطح قدرت صوتی در حالت خلاصی تا حدود (A) 10dB روی (A) 80dB کاهش یافته است. این مقادیر بیش از نصف حساسیت واقعی گوش است. برای کاهش قدرت صدا در ماشینهای دورورند از درپوش مانع صدا و در ماشینهای کف رند از میز شانه ای استفاده می شود.

ماشین کف رند

ساختمان ماشین

پایه ماشین: پایه ماشین دارای ساختمان جوشکاری یا ریخته گری است.

میز جلویی و میز عقبی: قطعه رنده نشده روی میز جلویی یا میز جلو محور رنده قرار می گیرد. به خاطر اینکه قطعه رنده نشده ناهموار است میز جلو باید درازتر از میز عقبی باشد. چون قطعه پس از رنده شدن روی میز عقبی قرار می گیرد، این میز باید هم ارتفاع با دایره براده برداری باشد. ارتفاع میز جلویی به وسیله چرخ دستی یا اهرم پایی تنظیم می شود. با تنظیم ارتفاع میز کار می توان عمق براده برداری و فرم آن را به دلخواه تغییر داد.

لبه میز: لبه میز ماشینهای مدرن به هنگام تنظیم ارتفاع آن دارای فاصله اندکی از دایره براده برداری تیغه محور است و بدین جهت کیفیت سطحی قطعه کار نیز بهتر می شود. لبه میز نقشی مشابه به لبه شکست دهانه براده برداری رنده دستی دارد و از مسدود شدن دهانه از براده جلوگیری می کند. گوه فشاری محور تیغه رنده، کار کلاهک رنده دستی را انجام می دهد. لبه شانه دار میز جهت کاهش صدای رنده به کار می رود.

جلوگیری از خطرات

تجهیزات: راهنمای طولی با تنظیم زاویه ای برای قطعات پهن و باریک، محافظ محور رنده و نیز درماشینهای مدرن سیستم ترمز کرد محور جزء تجهیزات اساسی ماشین به شمار می رود. تجهیزات به کار رفته برای کارهای مخصوص نیز ساخته می شود.

تیغه های تیز شده رنده در تجهیزات سنگ زنی روغنی بسته شده و پلیسه گیری می شود.

کار روی ماشین کف رند

رنده کردن قطعات پهن

اقدامات حفاظتی: برای پیشروی قطعه نباید از لبه های قطعه کار گرفت بلکه بایستی هر دو دست در روی قطعه کار قرار گیرد.

تجهیزات حفاظتی: انتهای آزاد محور رنده بایستی به وسیله محافظ پوشانده شود.

رنده کردن لبه اتصالی قطعه پهن

اقدامات حفاظتی: قطعه کار بایستی با فشار یکنواخت بر روی میز و در امتداد راهنما و تکیه گاه طولی حرکت داده شود.

تجهیزات حفاظتی:

با استفاده از زوار فشاردهنده لبه قطعه کار روی راهنما و تکیه گاه طولی فشار داده می شود. زوار فشاردهنده لبه به همراه محافظ، قسمت غیر لازم محور رنده را می پوشاند.

رنده کردن قطعات کوتاه

وسایل کمکی لازم: چوب پیش دهنده به طول 350mm روی قطعات کوتاه قرار گرفته و با درگیری با لبه انتهایی قطعه کار آن را به جلو می برد.

سایر اقدامات حفاظتی: پیشروی مایل حدود 20درجه ، ضخامت براده برداری کمتر و تیز بودن تیغه ها.

رنده کردن  سطح و لبه قطعه با سطح مقطع کوچک

وسایل کمکی لازم: راهنمای طولی کمکی با ارتفاع کمتر روی راهنمای طولی اصلی بسته می شود. محور رنده در سمت راست قطعه به وسیله راهنمای طولی کمکی پوشانده شده و خطر تماس دست با آن برطرف می شود. انتهای محور رنده که در سمت چپ قطعه کار قرار می گیرد با محافظ و زوار فشاردهنده لبه پوشانده می شود.

رنده کردن چهارچوبها

وسیله کمکی جهت کنده نشدن تخته های کلگی: برای جلوگیری از کنده نشدن اتصالات چهارچوب از کنده پیش دهنده جهت پیش روی آن روی ماشین کف رند استفاده می شود.

ماشین رنده گندگی

اصول کار ماشین رنده گندگی

در این ماشینها قطعه کار به وسیله غلتک وروردی و خروجی از زیر محور رنده عبور می کند. پیشروی قطعه کار بین 5 الی 20 متر بر دقیقه و سرعت براده برداری نیز بین 25 الی 50 متر بر دقیقه است. تنظیم ارتفاع میز به وسیله محور بالابر و توسط چرخ دستی و یا به طور خودکار طراحی می شود. دقت قرائت تنظیم براده برداری غالبا تا 0/1mm است. کفشکهای فشارنده عقبی و جلویی تا حد امکان در مجاورت دایره براده برداری نصب می شود تا قطعه کار محکم روی میز فشار داده شود.

جلوگیری از پس زدن قطعات

ماشینهای رنده گندگی دارای زبانه های مانع پس زن هستند که از پس زدن قطعات جلوگیری می کند. در صورتی که در یک زمان زوارهای مختلفی از نظر ضخامت رنده شوند، تمایل به پس زدن زوارهای باریک بیشتر است. برای حل این مشکل، موانع فوق به صورت زبانه های کوچک طراحی می شود. پهنای زبانه ها نباید بیشتر از 15mm شود تا از پس نزن ها قطعات مختلف اطمینان حاصل شود. حتی ممکن است زبانه های با پهنای مختلف در جلو غلتک ورودی و یا در جلو کفشک فشارنده جلویی به کار رود. با رعایت محدودیت ضخامت براده برداری تعیین شده و استفاده از تیغه های تیز می توان از مقدار نیروی پس زن کاست.

ماشین رنده دو کاره

با استفاده از تجهیزات به کار رفته می توان از ماشین رنده دو کاره به صورت ماشین کف رند و ماشین رنده گندگی استفاده کرد. برای استفاده از این ماشین به عنوان ماشین رنده گندگی میزهای جلویی و عقبی برگردانده شده و با استفاده از ضامن از نیفتادن میزها اطمنان حاصل می شود. در مدلسازی غالبا ماشینهای تک کاره به کار می رود تا از اتلاف وقت برای تجهیز ماشین جلوگیری شود. البته ماشینهای چندکاره دارای مزیت صرفه جویی در اشغال جا هستند.

برای چوبهای تر و صمغی امکان بروز مشکلاتی از نظر هدایت آن وجود دارد. هدایت چوبهای فوق با استفاده از اصطکاک غلتشی آسانتر می شود، بدین ترتیب که غلتکهای هادی حدود 0/2mm  بالاتر از میز رنده گندگی قرار داده می شود. برای چوبهای خشک و بدون صمغ می توان از ماشین رنده گندگی بدون غلتک هادی استفاده کرد و یا به وسیله اهرمی، غلتکهای هادی را هم ارتفاع میز رنده گندگی قرار داد.

البته بهبود سطح قطعه با استفاده از غلتکهای لاستیکی ورودی و خروجی نیز عملی است. در رنده کاری با ضخامت براده برداری کم، سطح قطعه کار به وسیله برجستگیهای غلتک ورودی و نفوذ براده در آن معیوب می شود. عیب غلتکهای لاستیکی در سایش سریع و وقت گیری تعمیر و تعویض آنهاست در صورتی که از غلتکهای لاستیکی استفاده شود تا حد امکان کفشکهای فشاری جلویی به صورت مجزا و متعدد به کار می رود.