بایگانی برچسب برای: مدلساز

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری

سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری مناسب جهت جلوگیری از نواقص و معایب ریخته گری ضروری است. طرح و محاسبه سیستم راهگاهی و تغذیه گذاری جز وظایف مهندس ریخته گر یا استاد کار قالب گیر است. ساخت سیستم راهگاهی و نصب آن روی صفحه مدل، مربوط به مدلساز است، بدین جهت مدلساز باید از تکنیک راهگاه و تغذیه اطلاعات کافی داشته و بتواند سیستمهای آشنا را روی مدلهای مشابه پیاده کند.

سیستم راهگاه

سیستم روباز

ساده ترین روش جهت رسیدن مذاب به قالب، سیستم روباز است. در این روش مذاب مستقیما به محفظه خالی قالب ریخته می شود. این سیستم در ریخته گری روباز و در ریخته گری خاصی که با راهگاه سرریز می شود کاربرد دارد.

معایب سیستم روباز

معایب سیستم روباز عبارتند از:

-آشفتگی شدید جریان مذاب که باعث نفوذ شلاکه و اکسیدها به داخل قطعه می شود.

-خیلی ناصاف و کثیف شدن سطح قطعه به علت وجود اکسید مذاب و نیز بالا آمدن شلاکه.

سیستم بسته

با طراحی صحیح سیستم راهگاه در این روش، معایب سیستم روباز برطرف می شود. در این روش قالب بسته است و مسیر مذاب جاری بسته به سیستم آن تعیین می شود. در یک مفهوم اصلی می توان سیستم راهگاهی را فقط سیستم بسته به حساب آورد که مسیر مذاب را مشخص می کند. اجزای این سیستم عبارتند از: حوضچه راهگاه، راهبار، کانال اصلی و کانال فرعی. نقش سیستم راهگاهی مانند یک منبع آب عمومی است که حوضچه نقش آب و کانال فرعی نقش لوله های انشعابی ورودی به خانه ها را دارد.

با سیستم راهگاهی درست اصول زیر برآورده می شوند:

-ارتباط درست محفظه خالی با خارج

-هدایت درست مذاب و جلوگیری از آشفتگی جریان مذاب

-نگه داشتن شلاکه، اکسیدها و مواد کفی در خارج قالب

-تحت تاثیر قرار گرفتن توزیع دما.